|


  • کد ۱۱۰۰۱
  • کد ۱۱۰۰۱


کد 11001۱۳ طبقه مسکونی

هر طبقه ۲ واحد

واحد های سه خوابه ۱۶۵ متری و دو خوابه ی ۱۴۵ متری

تحویل مرداد ۱۴۰۲