|


  • کیش کد ۱۵۰۰۱


کیش کد 15001لوکس ترین منطقه ی کیش

در زمینی به مساخت ۱۲۰۰۰ متر

برجی ۲۱ طبقه دارای ۲۱۵ واحد مسکونی در ۵۵۰۰۰ متر مربع بنای مفید و مشاعات.